Landmannstorget

 • Sted

  Skien

 • År

  2017-2020

 • Prosjekt

  Byplass, torg, kollektivknutepunkt, rehabilitering

 • Størrelse

  14 dekar

 • Oppdragsgiver

  Skien kommune

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Arkitekt

  Arkitema

 • Ingeniør

  Structor

 • Kunstner

  Siv Bugge Vatne

 • Kulturminner

  Kulturminnekonsult

 • Lysdesigner

  Zenisk

 • Teknisk beskrivelse

  Holo & Holo

 • Entreprenør

  Tveito Maskin AS og Telemark Park og Hageanlegg AS

Landmannstorget

TRANSFORMASJON - SKIENS NYE GRØNNE HJERTE

Landmannstorget er transformert fra en utslitt bussterminal til en frodig, grønn park og et effektivt kollektivknutepunkt, hvor mennesker er prioritert før bil og buss.

Gjennom en god områdetransformasjon er arealet blitt bedre utnyttet, og har fått nye funksjoner. Anlegget er blitt en framtidsrettet og sosial møteplass som er tilrettelagt for alle. Skien har fått et nytt grønt hjerte, med uteservering og bakeri i parken. Folkelivet er tilbake hvor biler og busser tidligere rådet grunnen.

En revitalisert plass hvor folkelivet er tilbake har allerede stimulert til oppussing av omkringliggende næringsbygg og bygårder.

NY BYPARK

Parkens hjerte er en sentral, rund plass tilrettelagt for opphold og arrangementer. Vannet kan skrus av slik at plassen kan benyttes til arrangementer. Gatetrærne på fortaua danner parkens ytterkanter, mens rosebusker og stauder er plantet rundt den runde plassen i midten. Mellom disse er myke, generøse gressplener der det er godt å ligge i sola eller i skyggen av trærne. Et varmrødt markteglsdekke gir et helhetlig preg i både parken og omkringliggende fortau, slik at disse fortaua også visuelt innlemmes i parken. Marktegldekket tar opp den fine teglsteinstradisjonen i Skien.

Overvannet føres via renner langs promenadene og ledes til en fordrøyningsdam i lavpunktet i parkens sørpunkt. Mange benker gir mange nye møteplasser og mulighet for hvile. Stramme, moderne lysarmatur gir parken et ekstra løft og gjør parken tilgjengelig hele døgnet.

OPPSTRAMMET BYKVARTAL

Gatene rundt Landmannstorget er strammet opp for å gi rom til en frodig park midt på torget, samt for å gi et mer ryddig trafikkbilde der myke trafikanter prioriteres. De lineære gateløpene er i tråd med det klassiske rutenettet i Skiens byplan fra 1880-tallet.

MOBILITET

Telemarks viktigste og største kollektivknutepunkt er mer brukervennlig plassert som effektive buss-stopp langs to av gatene rundt parken. Langs øvrige gater er det drosje- og korttidsparkering. De diagonale gangveiene i parken er brede og sjenerøse, som sammen med smalere snarveier sikrer at man alltid kan komme seg den raskeste vei til buss-stoppene. Sykkelstativ er logisk plassert i parkens ytre soner, og det planlegges nå et sykkelhotell med mekkeplass for sykkel i parkens vestre del.

KUNST

Siv Bugge Vatnes kunstverk «Vann og stein” er integrert i plassen sammen med fontener og renner, der man kan leke med vann. Brynesteinen fra Eidsborg symboliserer starten på Telemarkskanalen og kanskje en handel som var grunnlaget for Skiens etablering, mens vannet er et stilisert uttrykk for kanalen med sine to hovedforgreininger. Vannet kan skrus av, slik at plassen kan benyttes til arrangementer.

MILJØ

Parken er fullt ut tilpasset universell utforming. Hele den gamle asfaltflaten er erstattet det grønne, som gir grunnlag for reetablering av biologisk mangfold med insekter og fugler midt i Skien sentrum. Det er omfattende gjenbruk av stein og materialer, og gammel og nedslitt bygningsmasse på plassen er rehabilitert og transformert til bakeri, uteservering og venterom for kollektivtrafikken, heller enn å bli revet. Overvann er håndtert åpent og lokalt med integrert fordrøyningsbasseng, som også avlaster flomsituasjoner i sentrum. Gående og syklende er prioritert foran motorisert trafikk. Gateløpene er reetablert i tråd med Skiens byplan fra 1880-tallet.

Landmannstorget ligger over en gravplass fra middelalderen. Det er lagt ned mye arbeid i å ivareta det arkeologiske laget i grunnen, som stedvis ligger bare 60 cm under overflaten

Skien kommunes omtale av Landmannstorget

Skien kommune – Landmannstorget