Rådhusparken i Ås

 • Sted

  Ås

 • År

  2017

 • Prosjekt

  Sentrumspark, mulighetsstudie, skisseprosjekt

 • Størrelse

  31 dekar

 • Oppdragsgiver

  Ås kommune

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Rådhusparken i Ås

DEN NYE SENTRUMSPARKEN I ÅS - MULIGHETSSTUDIE/SKISSEPROSJEKT

Rådhusparken ligger midt i Ås sentrum, og er en sentrumspark. Parken er et viktig knutepunkt, der kommunens administrasjon, bibliotek, kulturhus, og andre viktige funksjoner ligger.

TYDELIGERE RAMMER OG FORMER

Parken har i dag få parkrom og utydelige rammer. Vårt forslag går ut på å tilføre flere og mer varierte parkrom, for å gi en mer innholdsrik park. Parkens rammer bør også tydeliggjøres. Mye av bilparkeringsområdene kan erstattes av parkarealer, slik at parken blir større. Terrengforskjellene i dagens park er lite utnyttet, og terrasseringer og myke former bør være stikkord i parken. Uteoppholdsarealene bør ikke plasseres i for bratt terreng, og terrenget bør formes slik at det bringes noe nytt og friskt inn i parken. Terrasseringene kan få funksjoner, for eksempel akebakke om vinteren og sitteplatåer om sommeren.

VEGETASJON

Det finnes flere store, vakre og gamle trær i parken. Mange av disse trærne har stor verdi og bør beholdes. Samtidig kan det plantes flere trær, busker og bunndekkende planter.

OVERVANN

Bassenget utenfor Rådhuset er nylig restaurert og gir liv til plassen. Vi ønsker å la håndtering av overvann bli en integrert del av parkens utforming, ved å samle overvannet i åpne renner til en parkdam i lavpunktet. Det kan beplantes med vannplanter langs dammen, dette vil bidra til områdets biodiversitet ved å tiltrekke seg aktivitet, fugler og dyreliv. Videre er det et viktig ledd i overvannshåndteringen, da det forhindrer oversvømmelser og kapasitetsproblemer i VA-systemene.

FLERE AKTIVITETER

Rådhusparken skal fungere som et samlingspunkt for ulike typer arrangementer. Det legges opp til at dammen kan fungere som scene ved å legge “lokk” oppå. Veggen på bibiloteket kan få lerret, og gi mulighet for utekino. Torget har mulighet for oppstilling av food trucks, salgsboder og lignende.

Parken bør kunne brukes hele året, og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av funksjonsevne. Det kan legges opp til muligheter for fysisk aktivitet for alle aldre; Tuftepark, bevegelsesapparater for eldre, petanque, promenader, sykkelvei, skatebowl og lekeplasser.