Møllendal elve- og strandpark

 • Sted

  Bergen

 • Prosjekt

  Transformasjon. Analyse- og konseptstudie, forprosjekt

 • Oppdragsgiver

  Bergen kommune

 • År

  2022-2023

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap AS

 • Arkitekt

  3RW AS

 • Ingeniør

  COWI AS

 • Lysdesign

  Light Bureau AS

Møllendal elve- og strandpark

Transformasjon fra nedslitt industriområde til ny frodig elve- og strandpark

Planlegging av miljøtiltak i utløpet til Møllendalselva og utvikling av et nytt parkområde med flere byrom langs elve- og sjøkanten av Møllendalselva og Store Lungegårdsvann sentralt i Bergen.

Utarbeiding av analyse- og konseptstudie der prosjektområdets kvaliteter og potensialer synliggjøres. Utredninger for forhold knyttet til mellom annet flom og overvannshåndtering, biologisk mangfold, historie og kulturmiljø, lokalklima, hydrologi og geoteknikk. Kartlegging av prosjektets interessenter og gjennomføring av medvirknings- og samskapningsprosess, analyser og formgiving av rekreasjonsarealene har skjedd gjennom utstrakte samskapingsprosesser. Kostnadsestimater som grunnlag for detaljprosjektering.

Transformasjonsprosjekt med mål om å utvikle området i tråd med prinsipper for økt biologisk mangfold, sosiale møteplasser og aktivitet. Prosjektområdet er en sentral del av Bergen sin blågrønne struktur og ett av de viktigste rekreasjonsområdene i sentrum. Prosjektet er et sentralt grep i den videre utviklingen av Møllendalsområdet, vil binde tilgrensende områder sammen med Grønneviksøren, og dermed være avgjørende for utviklingen av helheten rundt Store Lungegårdsvann. For elveparken er naturrestaureringen styrende, mens det for strandparken er rekreasjon og aktivitet som står i sentrum. Tilpassing til lokalklima, flom og tidligere deponi utgjør sentrale utfordringer i prosjektet.