Ålgård torg og kanalpark

 • Sted

  Ålgård, Gjesdal kommune

 • År

  2014-2018

 • Prosjekt

  Sentrumsplan, kanalpark, torg, flomsikring

 • Oppdragsgiver

  Gjesdal kommune

 • Størrelse

  8 dekar

 • Arkitekt

  CF Møller, Arkitema, Haugen Zohar

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Ingeniør

  Dimensjon/Sweco

 • Flomsikring

  Dr. Blasy - Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co.KG

 • Entreprenør

  Risa (hovedentreprenør)

 • Miljøplan for flomsikringstiltak i Figgjoelven

  Ecofact

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Priser

  Vinner av Statens pris for byggkvalitet 2019. Finalist til prisen “Norges beste uterom” 2019. Finalist og diplom, Norsk Lyspris 2019

Ålgård torg og kanalpark

Nytt torg og botanisk kanalpark i elvebyen Ålgård

TRANSFORMASJON

Det nye sentrum er utviklet på et tidligere industriområde, inntil Ålgård stasjon og den gamle Lokstallen. Elva er videreutviklet, slik at Ålgård igjen er en elveby. Restene fra industriperioden er tatt vare på og er den lille byens varemerke.

En nødvendig flomsikring av elven, som i utgangspunktet var et problem, er snudd til en mulighet. Et gammelt stadion er flyttet, og har frigjort et attraktivt areal for et nytt sentrum, med torg, kanalpark og elvepark.

Gjennom en god områdetransformasjon er arealet blitt bedre utnyttet, og har fått nye funksjoner. Anlegget er blitt en framtidsrettet og sosial møteplass som er tilrettelagt for alle. Her åpnes det nå opp for lek og aktiviteter, med blant annet sandstrand, rennende vann og skaterampe. Ålgård har fått et sentrum som brukes aktivt, og der det i tillegg er blitt morsomt å vente på bussen.

NY ELVEPARK - ELVEBYEN ÅLGÅRD

Elva Figgjo er grunnlaget for tettstedet Ålgårds plassering. Navnet Ålgård kommer trolig av ålefiske, og ålgårder finnes fortsatt i elva. Vannkraften i fossen ga grunnlag for industrien som vokste fram her på 1800-tallet. Elva er gjennom prosjektet videreutviklet til stedets varemerke. Vannet er ført inn i sentrum slik at Ålgård igjen er blitt en elveby. Det er opparbeidet en ny elvepark langs Figgjoelvas bredder, på to terrasser som samtidig ivaretar vannsituasjonen ved 200 års flom.

Kanalstier med universell tilrettelegging og mange benker og kryssinger samt ei sandstrand sørger for at man kommer tett på vannet. Den varierende vannstanden i elva er en kvalitet som bidrar til variasjon, mangfold og opplevelser. Mange ulike arter av trær, busker og bunndekkende planter tilpasset Ålgårds klima gir skjerm, frodighet og variasjon gjennom året.

Det lille sideløpet av Figgjoelva er utviklet til en tverrgående kanal med seks terskler, sju vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Vanntilførselen ligger med selvfall. Både dammene og tersklene er utformet slik at vannet endrer karakter og håndteres på ulike vis i sitt løp ned mot Figgjoelva. Vanntersklene er lave, slik at fisk kan vandre inn i kanalen.

Elvemuslingene i Figgjo har hatt midlertidig opphold på «muslinghotell» mens prosjektet har pågått, og er nå flyttet hjem i igjen.

FRA TETTSTED TIL BY-KONSEPTET

Prosjektet er det mest sentrale bidraget i Ålgårds utvikling fra tettsted til hyggelig småby. Basert på stedets premisser er det innført et hierarki av tiltak innenfor byforming, gatenett, grønn- og blåstruktur og design, og som har forsterket torget som hjertet i den nye småbyen Ålgård.

Konseptet har tre retninger:

 • Fortette sentrum til en kompakt småby, med korte avstander og mange funksjoner
 • Gjøre Ålgård til en elveby med en klar forbindelse til Figgjoelva, som er det historiske utgangspunktet
 • Grønt sentrum: Hjertet i sentrum skal være torget og en kanalpark, en tverrgående blågrønn forbindelse som strekker seg mellom de grønne åsene og Figgjoelva

Det nye torget fungerer som samlingsplass for 17. mai og andre arrangementer. Med et fargerikt teglsteindekke, som er laget etter gamle mønster produsert i Ålgård veveri, er det et blikkfang for alle som passerer og gir et løft til området.

MØTEPLASSER

Det nye torget og kanalparken har definert og skapt et nytt og positivt sentrum.

Øverst i kanalen ligger det største vannbassenget. Dette har fall ned mot et gruere basseng med sandstrand som er tilrettelagt for plasking og lek for de yngste. Gangveier, stier, bruer og hoppesteiner sørger for at man kan gå nesten over alt. Det er opparbeidet kanalstier med universell utforming og mange krysningsmuligheter, slik at man kommer tett på vannet. Mange benker og sittemuligheter gjør kanalparken til et naturlig møtested.

Hele sentrum i Ålgård er planlagt med fokus på universell utforming. Kanalstiene er tilrettelagt slik at alle kan komme ned til vannet. Den øverste terskelen i et «vannbord» har adkomst fra sittehøyde, og trapper er merket av for svaksynte.