Ålgård kanalpark

 • Sted

  Ålgård, Gjesdal

 • År

  2014 - 2018

 • Prosjekt

  Sentrumsplan, kanal, torg, park

 • Størrelse

  16 dekar

 • Byggherre

  Gjesdal kommune

 • Arkitekt

  Arkitema, Haugen/Zohar Arkitekter

 • Ingeniør

  Dimensjon, Sweco

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Kunstfaglig rådgiver

  Haugen/Zohar Arkitekter

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Flomsikring

  Dr. Blazy - Dr- Øverland Beratende Ingenieure GmbH Co. KG

 • Flomsikringstiltak

  Ecofact

 • Priser

  Vinner av Statens pris for byggkvalitet 2019. Finalist til prisen “Norges beste uterom” 2019. Finalist og diplom, Norsk Lyspris 2019 Ålgård torg og kanalpark

Ålgård kanalpark

Elva

Figgjo renner fra Edlandsvatnet i sørøst, gjennom sentrum og videre mot nordvest. Elva er grunnlaget for tettstedet Ålgårds plassering. Vannkraften i fossen ga grunnlag for industrien som vokste fram her på 1800-tallet. I elva finnes både ål og elvemusling. Navnet Ålgård kommer trolig av ålefiske, og ålgårder finnes fortsatt i elva.

Flomsikring

Ved stor vannføring i Figgjoelva har deler av Ålgård vært utsatt for oversvømmelse og flomskade. Det blir i 2015-16 gjennomført flomsikringstiltak langs elva dimensjonert for en 200-års flomvannføring. Dette gjøres i forkant av arbeider med utbygging av nye Ålgård sentrum. Tiltakene er flere: elveleiet forsterkes, vegetasjonen langs elva er fjernes eller tynnes, og området langs vestre bredd senkes slik at elvetverrsnittet økes. Elverommet skal utvikles til en blågrønn elvepark med rom for aktiviteter, langsgående sykkelveier og elvestier.

Elvepark i elvebyen Ålgård

Elva videreutvikles til å bli stedets varemerke; Ålgård blir igjen en elveby med sterk tilknytning til Figgjoelva. Det opparbeides en ny elvepark langs Figgjoelvas bredder. Elvebredden terrasseres i to nivåer ned mot elva. En langsgående terrengmur av naturstein skiller terrassene. Den øvre terrassen ligger over vannnivået for 200-års flom, mens den nedre terrassen vil stå under vann i flomperioder. På den øvre terrassen følger en beplantet promenade gjennom elveparken.  På den nedre terrassen vil en elvesti gi god kontakt til vannet. Elveparken vil preges av åpne, solrike aktivitetssoner i det grønne mellom lunder av trær og med god visuell kontakt til elva.  Den varierende vannstanden i elva er en kvalitet som bidrar til variasjon, mangfold og opplevelser.

Kanalpark

En ny kanalpark skal etableres i den nye elvebyen Ålgård. Et sideløp av Figgjoelva utnyttes til et sideløp, som ved hjelp av terskler gir 5 generøse vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Det skal opparbeides kanalstier med universell tilrettelegginger og mangekryssinger, slik at man kommer tett på vannet. Kanalen følges opp av trær, busker og bunndekkende planter tilpasset Ålgårds klima, og som vil gi frodighet og variasjon gjennom året.