Horn ferjeleie

 • Sted

  Horn ferjeleie ved RV 17, nord for Brønnøysund

 • Prosjekt

  Nasjonal turistveg

 • Størrelse

  ca 9 mål

 • Byggherre

  Statens Vegvesen

 • Arkitekt

  Haugen/Zohar arkitekter

 • Ingeniør

  Difk, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, Sweco AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Horn ferjeleie

Landskapssituasjon

Horn ferjeleie ligger ytterst i Hornsvågen, med storslagen utsikt mot nord. Kontrasten mellom det eksponerte og vindutsatte punktet ytterst ved ferjeleiet i nord og den lune, frodige vågen i sør forsterkes og integreres som opplevelser ved ferjeleiet.

Utgangspunkt

Ferjeleiets funksjon utvides slik at det kan bli et møtested for både fastboende og de som er på reise. Vi tar utgangspunktet i stedets iboende kvaliteter og landskapets egenart. Dette betyr at vi foreslår å bruke det som allerede finnes på stedet, både med hensyn på vegetasjon og materialbruk. Ferjeleiet vil by på ulike naturopplevelser som varierer avhengig av årstid og vær.

Opprydding

Stedets dominerende asfaltflate brytes opp med trerekker: Kjørearealene skilles i oppstillingsareal, atkomstvei og snuareal.  Gangarealene blir tilgjengelige som fortau med lokalt betongdekke, og skiller seg tydelig ut fra de asfalterte kjørearealene og opphøyd med stålkant.  Småbåthavna tilgjengeliggjøres med brygge i lesonen. Langs fjellryggen bygges et servicebygg med WC, informasjon, varmestue og stormkjøkken. Bygget utføres i tre/stål og er mykt tilpasset fjellet, adskilt med en åpen spalte. Heishusene utformes som presise volum i betong/glass. Samme type betong benyttes i alle konstruksjoner og dekke.

Verdens nordligste lindelund

Det benyttes lokal vegetasjon i hele anlegget: Bindalsasal eller nordlandsasal (Sorbus neglécta), alm og vier fra Brønnøysund. Inntil fjellet vil det bli en lund av verdens nordligste lindeforekomst, hentet fra Mosaksla naturreservat i Brønnøysund. Bunndekkende planter som vil bli foredlet av lokale, egnede sorter som bekkeblom, krypende vier og marikåpe.