Vikeså sentrum

 • Sted

  Vikeså, Bjerkreim kommune

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie, sentrumsutvikling

 • Oppdragsgiver

  Bjerkreim kommune

 • År

  2022

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Arkitekt

  3RW Arkitekter

Vikeså sentrum

Utviklingsgrep for Vikeså sentrum

Dronninga landskap har sammen med 3RW Arkitekter laget forslag til utviklingsgrep for Vikeså sentrum i Bjerkreim kommune.

Oppdraget har hatt søkelys på å transformere dagens flomutsatte handels- og næringsområde på Nesjane til et flerfunksjonelt og fremtidsrettet kommunesenter ved vannkanten, som er attraktivt for både beboere og besøkende. Vi har definert muligheter for bærekraftig tettstedsutvikling i lys av ny E39, og vist løsninger for håndtering av overvann og flomsikring i et langsiktig perspektiv.

Sentrumsområdet er flomutsatt. Under ekstremværet Synne i 2015 var hele sentrumsområdet under vann, noe som medførte betydelige skader på bygningsmassen. Mulighetsstudien har derfor tatt utgangspunkt i forebyggende tiltak, med en helhetlig flomsikringsstrategi for hele Nesjane, der bebyggelse og landskap sees i sammenheng. Studien viser bruk av eksisterende bygningsmasse samt fortetting med ny bebyggelse på Nesjane, med visualiseringer av hva og hvor mye som skal bygges hvor med en anbefaling av volum og rekkefølge.

Et mer attraktivt landsbysenter

Nye Nesjane kan utvikles til et mer attraktivt landsbysenter, som supplerer øvrige sentrumsfunksjoner i Vikeså. Dette kan gjøres ved følgende hovedgrep:

 • En tydelig og funksjonell gatestruktur gir visuell kontakt med Svelavatnet og heilandskapet rundt, og deler området inn i kvartaler som kan utvikles uavhengig av hverandre.
 • Svelavatnet føres inn i kvartalstrukturen ved et sammenhengende kanalsystem som gir blågrønne, myke parkrom og følger gatesystemet, slik at Nye Nesjane blir en kanalby. Det opparbeides grøfter langs gatene også utenfor kanalene, med forbindelse til kanalene. Dette betyr at på et tidspunkt der vannet er høyt, vil det kunne stå vann også i disse grøftene. Dette vil være en severdighet i Nesjane – men på en kontrollert måte.
 • De nye byggene og de viktigste gatene plasseres over flomkoten, mens utearealene utformes med fall mot kanaler. Dette vil også bidra til å redusere høydeforskjellen ned til vannflaten. Kanalene vil fungere som en flom-måler, siden de er en del av Svelavatnet.
 • I dag er strandkanten bratt og vannet lite tilgjengelig, bortsett fra på noen punkt. I den nye situasjonen utvides strandsonen ved at vannet trekkes mer inn i bebyggelsen med kanaler, en ny Rådhuskil sør for rådhuset, og en vannkant med variasjon av ulike utforminger, som grønn bakke, sandstrand, brygge, trinn, ramper og kanter. En brygge ut i vannet tilrettelegger for småbåter.