«Pappen» – byutvikling i Sarpsborg

 • Sted

  Sarpsborg

 • Prosjekt

  Konkurranse, påfølgende reguleringsplan

 • År

  2020-2023

 • Oppdragsgiver

  Betongbygg

 • Arkitekt

  Dyrvik arkitekter og JAJA Architects

 • Illustrasjoner

  Dronninga landskap, Dyrvik arkitekter og JAJA Architects

«Pappen» – byutvikling i Sarpsborg

Arkitektkonkurranse, illustrasjonsprosjekt og detaljregulering

Sammen med Dyrvik Arkitekter og JaJa architects vant vi konkurransen om å transformere den gamle tomta etter Peterson papirfabrikk i Sarpsborg, «Pappen». Vinnerteamet har i etterkant fått i oppdrag å gjennomføre reguleringsprosessen for området. Vi har utarbeidet et planprogram, gjennomført konsekvensutredninger for landskap, klima- og miljø, utarbeidet designmanual, områderegulering og detaljregulering.

Planområdet, som ligger nord i Sarpsborg sentrum Pappen, er et tidligere fabrikkområde, og har en stor bygningsmasse utviklet for industriformål. VPK Peterson besluttet i 2018 å flytte  bølgepapp-/ emballasjefabrikken i Sarpsborg til Svinesundsparken ved Halden. Peterson Holding AS og Betongbygg Eiendom AS gikk sammen i 2019 og opprettet et selskap for utvikling av den tidligere fabrikktomten, Pappen Utvikling AS. Målet er gjennom en stegvis prosess å transformere en svært sentrumsnær industritomt til et urbant, moderne boligområde nær sentrumskjernen, med tilhørende infrastruktur, utearealer og blågrønn-struktur.

Den gamle fabrikktomten vil få en rekke nye funksjoner, som boliger, næringslokaler og grøntområder. Prosjektet legger opp til en vesentlig utbygging og har et tidsperspektiv på omkring 15-20 år, med et estimert salg på 50 leiligheter per år. Med utgangspunkt i dagens fullt bebygde industriområde planlegges derfor en gradvis transformasjon, riving og utbygging, slik at området kan modnes gjennom en dynamisk omdannelsesprosess. Pappens midlertidighet og konstante utvikling blir en viktig del av områdets identitet.Det tidligere industriområdet erstattes av flere store bygg som rommer næring, kultur og bolig. Byggene danner flere kvartaler og omslutter et gårdsrom i hvert kvartal.

Prosjektet er utformet med et plangrep der dalbunnen formes til et nytt langstrakt parkdrag, som skaper nye forbindelser i området, og bidrar til å knytte ulike deler av Sarpsborg bedre sammen. Det historiske kartet viser en åpen bekk gjennom planområdet, Torsbekken. Bekken skal ikke åpnes, men overvann skal samles og fordrøyes i grøfter, regnbed og kanaler ved store nedbørsmengder. Ulike arter trær, busker og bunndekkende planter gir grunnlag for nye habitater og danner rammer for mindre parkrom langs den nykt formede ganglinjen på parkens østside. Forbindelsen som åpnes opp er en ny undergang under togtraseen. Sammen med artsrik vegetasjon vil denne parken gi grønne rammer til de nye uterommene mellom gammelt og nytt byggeri, boliger og arbeidsplasser, kultur og næring.Tiltaket med å etablere en åpen bekk med utløp til Glengshølen vil bidra til å redusere overvannmengden til kommunalt nett. Det kommunale nettet har i dag store kapasitetsproblemer nedstrøms planområdet. En reduksjon av overvann til AF-ledninger nedstrøms vil også ha en positiv påvirkning på mengden vann som går i overløp og redusere «rent» vann til renseanlegget.

Planforslaget legger til rette for en ny bydel med variert typologi, og det planlegges for både bolig, kultur og næring. Ny bebyggelse etableres rundt eksisterende bebyggelse, og vil omslutte utvalgte, bevarte fabrikkbygninger.