Moss stasjon

 • Sted

  Sjøsiden, Moss

 • År

  2015 -

 • Prosjekt

  Knutepunkt og byutvikling

 • Størrelse

  335 dekar

 • Oppdragsgiver

  Jernbaneverket og ROM Eiendom

 • Arkitekt

  CF Møller

 • Knutepunktutvikling

  Rejlers

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Moss stasjon

Ny blågrønn bydel ved et moderne kollektivknutepunkt på Fjordtorvet

Moss stasjon flyttes 1 km østover

Jernbaneverket v/IC-prosjektet er i gang med planarbeidet for nytt dobbeltspor og jernbanestasjon i Moss. I den anledning ble det gjennomført et parallelloppdraget for å komme frem til et godt, robust og gjennomførbart byplangrep med den nye stasjonen som et førende premiss. Jernbaneverkets detaljreguleringsplan for Moss stasjon skal settes inn i en større sammenheng, og Moss kommunes og Statens vegvesens traséalternativer for Riksvei 19 skal innpasses i byen på en god måte.

Fjordtorvet

Moss stasjon blir et knutepunkt med enkle forbindelser mellom de ulike transportformene, knyttet til både byen og fjorden. Stasjonen er designet for å gi kortest mulig avstand fra togdøren til byaksen. Det blir kort vei mellom tog, gange, sykkel, buss, ferje, taxi, «kyss og kjør» og innfartsparkering. «Fjordtorvet» er en viktig del av kollektivknutepunktet, da det er her de fleste reisende får sitt første møte med byen.

Byen ned til vannet

Moss’ nye bydel «Sjøsiden» er bygd opp rundt Moss stasjon og åpner seg mot Værlebukta og fjorden. Det er et perfekt utgangspunkt for en bærekraftig bydel. Havne- og jernbaneareal frigis og byaksen forlenges helt ned til Oslofjorden. Moss knyttes til Værlebukta, et område som er utilgjengelig i dag. «Sjøsiden» blir et attraktivt målpunkt av regional betydning, og en levende, tett og blågrønn bydel med arbeidsplasser ved kollektivknutepunktet og boliger ved Oslofjorden. Jernbanestasjonen er knyttet tett sammen med «Fjordtorvet», som medfører maksimalt folkeliv i byaksen gjennom Værlegata mot Moss sentrum. Bydelen ligger badet i ettermiddags- og kveldssol og blir Moss’ «brygge» og fjordby.

Fra vei til gate

Veier bygges om til gater, med prioritering av fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Vernede gater inkluderes i den nye bystrukturen og gir historisk dybde. Moss får en grønn fjordpromenade med treplanting og frodige «parkpunkter».