Madla-Revheim

 • Sted

  Madla-Revheim, Stavanger

 • År

  2013

 • Prosjekt

  Parallelloppdrag, byplan

 • Størrelse

  Ca. 780 daa

 • Oppdragsgiver

  Stavanger kommune

 • Arkitekt

  CF Møller Norge

 • Samferdsel

  TØI, UMB

 • Handel

  Vista Analyse

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Madla-Revheim

"I byen, på landet, ved vannet" - 5-minutters-byen

Madla-Revheim blir den blå, grønne og urbane bydelen i Stavangers randsone. Tett bebyggelse sparer naturområder og gir kort vei fra bolig til naturopplevelser. I 5-minutters-byen har ingen mer enn 500 meter gangavstand til den nye bybanen i «Revheim aveny», med effektiv transport til Stavanger og Forus-området. Det blir lavt behov for bilkjøring. Sterk konsentrasjon og funksjonsblanding i bydelssenteret gir identitet og grunnlag for handel og attraktive møteplasser.

Landskapet som premiss

Konseptet for by- og gatestrukturen bygger på eksisterende åkerteiger, veier, historiske veifar, eiendomsgrenser, steingjerder, vegetasjon og vassdrag. I stedet for å finne på nye strukturer, følges den underliggende logikken på stedet. «Gjenbruk» av eksisterende strukturer vil lette gjennomføringen av planen, da den i større grad er tilpasset lokale særpreg. Veiene opparbeides til gater med brede, beplantede fortau når byene vokser.

Et nytt vassdrag

Det nye hovedparkdraget, Alvaforen, strekker seg fra golfbanen og Revheim kirke i nord til den nye forlkeparken og Harfsfjord i sør. Overvann fra tak og harde flater samles i kanaler, bekker og dammer som tilsammen utgjør et finmasket blått nettverk. Alvaforen samler vannet og leder det videre til fjorden, og drenerer samtidig kaldluften fra planområdet ut mot sydøst.

Harsfjordparken - vår tids folkepark

Rundt Møllebukta opparbeides «Hafrsfjordparken» til vår tids folkepark, med «Sverd i fjell», bading, rekreasjon, aktiviteter og arrangementer. Lokale og regionale idrettsannlegg plasseres inntil parken. Harfsfjordparken binder den nye bydelen tettere til fjorden og gir direkte adgang til stranden.