Larvik stasjon

 • Sted

  Larvik, Vestfold, Norge

 • År

  2018

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie knutepunktsutvikling

 • Størrelse

  100 daa

 • Oppdragsgiver

  Bane NOR

 • Arkitekt

  C.F. Møller

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Larvik stasjon

INTERCITY

Inter City er Norges største prosjekt og ryggraden for byutvikling på Østlandet. Nye Larvik stasjon er den viktigste hendelsen i Larvik, siden Larvik stasjon stod ferdig i 1881. Mulighetsstudien viser hvordan den nye stasjonen kan forsterke en by og en bykultur i forvitring.

NYE LARVIK STASJON I INDRE HAVN

To mulige jernbanetraseer med stasjoner ble presentert for og av oppdragsgiver. Vår studie omfatter trasé Indre Havn, omtrent der den ligger i dag. Sammenlignet med traséalternativet midt i byen er dette en løsning der lite eksisterende bygningsmasse må rives. Forslaget vårt revitaliserer de mange brakke områdene i indre havn, og sjøfronten kobles bedre til den historiske byen.

KOLLEKTIVGATE

Storgata bygges om til en kollektivgate der gående, syklende og kollektivreisende prioriteres. Med brede beplantede fortau, egne sykkelfelt og rene bussfelt, i tillegg til kjørefelt for bil, skal en effektivt og enkelt kunne komme seg til stasjonen. Grønne rabatter mellom kjørefeltene fjerner lysreguleringer og gjør at trafikken går langsommere og tryggere på stedets og fotgjengernes premisser. Brede gangfelt kobler det historiske gatenettet ut i indre havn. Gatetrær bringer frodighet og menneskelig skala inn i gaterommet.

DUGNADSPARK OG STRANDPROMENADE

Dugnadsparken opprustes gjennom et aktivitetsbånd bestående av ballbaner og soner for fysisk aktivitet. Den nye Strandpromenaden strekker seg fra Batteristranda i vest til Tollerodden i øst. Promenaden skaper nye og varierte steder; trappeamfi, bystrand, dypvannsbrygge, kajakkbrygge og småbåthavn. Nye Larvik stasjon er den eneste jernbanestasjon med direkte utsikt og adgang til herlighetsverdiene i Skagerak.