Frysja

 • Sted

  Frysja, bydel Nordre Aker, Oslo

 • År

  2017-18

 • Prosjekt

  Paralelloppdrag: Mulighetsstudier for utforming av allmenning, torg, strøksgate og gangbro på Frysja

 • Oppdragsgiver

  Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 • Arkitekt

  Rodeo Arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Lysdesigner

  ZENISK

Frysja

Frysjatorget

I krysningspunktet mellom Frysjallmenningen og Frysjaveien opparbeides det et torg på tvers av gata. Plassrommets nordøstre avgrensing markeres ved en «innskjæring» i bebyggelsen, slik at det dannes skjermede, vestvendte uterom i de mest solrike delene. I de lune krokene bør det tilrettelegges for kafeer etc med behov for uteservering. Torget har romslige arealer for ferdsel i alle retninger, mange gratis sitteplasser og annen bymøblering som gjør at det er attraktivt å oppholde seg her.

Strøksgata

Frysjaveien strammes opp til en beplantet strøksgate med sjenerøse fortau og stramme kjørebaner med gatetrær i skillet mellom gående og kjørende. Vår erfaring er at minst halvparten av gatetverrsnittet bør tilrettelegges for gående og beplantning for at gata skal være godt egnet for byliv. Dette oppnår man i vårt foreslåtte gatesnitt: Soner for handel og opphold samt gående tillegges nærmest bebyggelsen på fortauet, sammen med separate sykkelfelt.

Ny sidebekk til Akerselva

Overvannet ivaretas som en del av utformingen slik at vannet behandles som en kvalitet – ikke et problem. I gata og på torget ledes vannet ut i de beplantede arealet der det kommer trærne til nytte og fordrøyes. I allmenningen kan overflødig overvann danne en sidebekk til Akerselva. Overskytende vann samles ved Torget der det fordrøyes og infiltreres.

Frysjapaletten

For å sikre en felles identitet, som trekker bånd mellom Frysjas industrihistorie og naturomgivelser på den ene siden, og den fremtidig utvikling på den andre, utarbeides Frysjapaletten. Den består av et palettkort innenfor seks ulike kategorier. Ved utarbeidelse og design av møblering, byrom og overordnede strukturer tas det utgangspunkt i de seks kategoriene for å sette sammen en særskilt designmal.
Frysjapaletten er et verktøy for identitetsbygging, og et flytende dokument som kan videreutvikles til en helhetlig designmanual.