Bydelen Paradis i Stavanger

 • Sted

  Paradis, Stavanger kommune

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie, bydelsutvikling

 • Oppdragsgiver

  Stavanger kommune

 • År

  2022

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Arkitekt

  3RW

 • Ingeniør

  ASTAB

Bydelen Paradis i Stavanger

Mulighetsstudie for bydelen med vekt på nabolag i by

Dronninga landskap har sammen med 3RW Arkitekter og ASTAB laget forslag til en helhetsplan for bydelen Paradis i Stavanger, supplert med visualiseringer, diagrammer og referanser. Området skal bli en utvidelse av dagens sentrum mot sør, og skal fungere som et regionalt målpunkt langs byutviklingsaksen. Utviklingen skal sikre flere sentrumsnære boliger og arbeidsplasser, og skal svare på byens behov for offentlige funksjoner og møteplasser.

Paradis skal bli et foregangseksempel på hvordan vi bor og lever i fremtiden. Forslaget er tilrettelagt for et bærekraftig liv, basert på grønn mobilitet, deleløsninger og redusert privat fotavtrykk. Sirkulære prosesser – i produksjon, økonomi, urban økologi og sosiale relasjoner – er lagt til grunn for de byplanmessige grepene som er foretatt. Med så mange hensyn som ligger til grunn for utviklingen av Paradis har vår ambisjon vært å balansere mellom formål, forventninger til utnyttelse og de kvaliteter og verdier som finnes på stedet. De ulike elementene er strukturert og kombinert på måter som skal sikre et sosialt velfungerende og bærekraftig nabolag. Åpning for diversitet, rett skala, samlende tun og alle fellesareal på bakkeplan er nødvendig for å lykkes med dette. Løsningene innfører gode mobilitetskoblinger knyttet til en redefinert blågrunnstruktur.

For å bli et velfungerende nabolag har vi gitt Paradis tilpassede program, med variasjon i møteplasser og arenaer for ulike aktiviteter. Paradis skal omformes til sentrumsområde med både bolignabolag og kontorarbeidsplasser, samt tilhørende servicetilbud. Fordelingen av rekreative områder, gateløp og bynatur er våre sentrale grep for å tilpasse programmene til hverandre i en tett og langstrakt situasjon. Gjennom ulike studier av tetthet, og med Stavangers bygningshistorie som bakteppe, har vi formet en åpen tunstruktur av enkeltbygg som sammen danner integrerte nabolag. Den klassiske kvartalstruktur av bygårder med et indre gårdsrom finnes knapt i Stavanger sentrum. En slik byforming skaper et skille mellom det private og det offentlige på en uheldig måte som kan gjøre at de offentlige rom mangler kristisk masse nok til å gjøre nabolagene mangfoldige, inkluderende og trygge. Gjennom modellforsøk og solstudier viser det seg også tydelig at de klassike bygårdene er mere skyggefulle på en statisk måte. Med det menes at de samme rom får skygge store deler av dagen. Med en åpen tunstruktur får ulike rom i tunet sol på ulike tidspunkt og dermed skapes aktivitet i de ulike rom gjennom dagen.

Vårt arbeid vil danne grunnlaget for en helhetlig plan for utvikling av området gjennom planforslag for områderegulering for Paradis.