Brekstad

 • Sted

  Brekstad, Ørlandet

 • År

  2013 -

 • Byggherre

  Ørland kommune

 • Arkitekt

  C.F. Møller, Haugen/Zohar arkitekter

 • Energi

  Erichsen & Horgen

 • Samferdsel

  TØI

 • Handel

  Vista Analyse

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Brekstad

Sentrum, ikke senter

Brekstad skal bli en attraktiv kystby med boliger, næring, kultur og opplevelser. Dagens utflytende tettsted skal forvandles til en ordentlig kystby med mangfoldig byliv konsentrert rundt torget og fergeleiet. Kvadraturen fortettes med nybygg på ledige tomter, og sentrum forlenges ned til sjøen. Det skal bygges gater og ikke veier. Bygater utformes på stedets og de myke trafikantenes premisser. Et sammenhengende gate- og fortausnett er ett av de virkemidlene vi kan bruke for å få liv inn i byen. Levende gater er en forutsetning for levende byer, og fortauene danner basis og scene for bykulturen. Brede fortau med universell utforming vil øke trafikksikkerheten og gi plass til beplantning og fleksibel bruk

Mangfoldig byliv

Tilstrekkelig tetthet og sterk funksjonsblanding er en forutsetning for et levende sentrum. Tett kontakt mellom det urbane og det rurale, og mellom land og sjø, er utgangspunktet for planforslaget. Et levende sentrum innebærer at man ved kaia styrker kultur, opplevelser, opphold, transport, kontor, service, skole og flerbrukshall.

Blågrønn struktur

Vi forslår å forlenge dagens turområde ved Bruholmen i nord til en ny, sammenhengende sjøpromenade via sentrum til Hovdtåa i syd. Fjordpromenaden knytter seg til videre gang- og sykkelveier til Austrått, og gir tilgang til sjøkanten og det storslagne sjørommet. Videre vil sjøpromenaden koble seg på det overordna sykkelveinettet for Ørland og omegn. Skjermede plasser og innelukkede gårdsrom får gunstig mikroklima som kan utnyttes til å plante eksotiske og oppsiktsvekkende planter som rododendron, korstorn og kristtorn. Blomstrende trær kan gi farge og frukt til plassene og på den måten gi identitet til byen, som for eksempel med kirsebær eller magnolia.