Ålesund sentrum – kollektivknutepunkt

 • Sted

  Ålesund sentrum

 • Prosjekt

  Forprosjekt; sentrumsutvikling, kollektivtrafikk

 • År

  2021-2022

 • Oppdragsgiver

  Ålesund kommune

 • LARK og PGL

  Dronninga landskap AS

 • RI

  Structor Vestfold AS

Ålesund sentrum – kollektivknutepunkt

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT, OMPRIORITERING AV TRAFIKANTGRUPPER OG ETABLERING AV GATETRÆR

Dronninga landskap AS har i samarbeid med Structor AS utarbeidet forprosjekt for nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum. Oppgaven var å foreslå løsninger for et knytt sentralt kollektivknutepunkt i Ålesund. En del av oppgaven var også å forbedre forholdene for gående.

I ny situasjon legges det opp til en omprioritering av trafikantgruppene, slik at de gående prioriteres før de syklende. Deretter kommer kollektiv (buss), drosje, varelevering og privatbil nederst. I noen gater prioriteres syklister med dedikerte sykkelfelt. Planen legger opp til brede fortau i alle gater, ved at kjørefeltene strammes opp og ekstra svingefelt fjernes.  Fortauene blir dermed langsgående plassdannelser der man spaserer og folk møtes, slik at dette blir nye sosiale rom i byen. I flere av gatene legges det opp til gatetrær, benker og sykkelstativ i en møbleringssone langs kantsteinen. De oppstramma kjørebanene gjør at nesten alle gangfelt kortes ned.

Det nye kollektivknutepunktet fordeles på to ulike gater, men likevel med kort avstand og sentrert rundt Rådhuset. Det vil være enkelt å orientere seg mellom disse via skilting og gjenkjennbar og retningsgivende materialbruk for en som ikke er kjent.

Gatestrukturen følges opp av oppstammede gatetrær som er med på å betone gateløpet, skape gode fortaussituasjoner og innføre levende grønt i den minerale byen. Trær fungerer som romdannende elementer. I gatemiljøer brukes de for å skape et visuelt skille mellom myke trafikanter og kjøretøy. De er estetiske elementer som gir mulighet for rekreasjon i urbane miljøer. For å sikre denne funksjonen gjennom hele året velges det arter som gir pryd gjennom alle sesonger. En kombinasjon av dekorativt bladverk, blomstring, høstfarger og eviggrønn vegetasjon.

Det velges trær som er egnet til å vokse i en bysituasjon med vindutsatt Vestlandsklima, og med en viss størrelse slik at de ivaretar frisikten under kronene. Det må tilrettelegges med tilstrekkelig plass for rotvekst i bakken, slik at trærne kan vokse og ha en sunn utvikling. Ved valg av plantearter skal det tilrettelegges for biologisk mangfold ved å sørge for mat og levevilkår for dyr og insekter gjennom sesongene. Dette kan gjøres ved å velge trær med insektvennlige blomster og frukter, og som sørger for mat og ly til insekter, fugler og dyr gjennom vinteren.

Materialbruk – på Ålesundsk manér. Gjeldende materialbruk i Ålesunds gater er gatesteinsdekke med buemønster eller asfalt i kjørebanen med betongfortau. Dette preget ønskes videreført innenfor prosjektområdet. Den lokale byggeskikken med natursteinsmur og trapper søkes også videreført, slik at Ålesunds byidentitet forsterkes.