Hamar – «byen til Mjøsa»

 • Sted

  Hamar

 • År

  2016

 • Prosjekt

  Byplan, mulighetsstudie

 • Størrelse

  Ca 150 dekar

 • Oppdragsgiver

  JBV

 • Arkitekt

  CF Møller

 • Jernbaneteknikk

  Rejlers

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Hamar – «byen til Mjøsa»

Ny giv for Mjøsa

Mulighetsstudiet «Byen til Mjøsa» tar utgangspunkt i Jernbaneverkets alternativ K1 vest-3b med dagens stasjonsplassering og
jernbanetraseen i kulvert under Hamarbukta. Vi har sett på alternativets potensial for byutvikling. Kulvertløsningen gjør det
mulig å bygge byen ned til Mjøsa og få bedre kontakt med vannet. Hamars identitet som mjøsby styrkes, samtidig som viktige
parker og blågrønne drag bevares og utvides. Det nyoppussede stasjonsområdet blir et tydelig kollektivknutepunkt, som bidrar
til nytt liv i sentrumskjernen. Hamarsingene skal kunne gå til ”alt” og ha kort vei til tog og buss.. «Byen til Mjøsa» bygger videre
på fire viktige kvaliteter på Hamar:

1. 1800-tallsbyen med rutenettes

Hamars byplan har en sterk identitet, og danner en premiss for utformingen av “Nybyen” mot Mjøsa. Den tydelige byplanen fra 1800-tallet er i seg selv et kulturminne.Langgatene Strandgata, Torggata og Grønnegata følger kotene, mens tverrgatene vender mot Mjøsa og utgjør viktige siktlinjer. Langgatene følger den opprinnelige strandlinjens buede form og danner et stigende amfi. Kvartalsstrukturen binder sammen et blandet bygningsmiljø.

2. Kirkeaksen

Aksen fra Kirkebakken over Stortorget til Mjøsa er et byprospekt av nasjonal betydning, men i dag utgjør jernbanen en barriere
mellom torget og Mjøsa. Når jernbanen legges i kulvert kan Kirkeaksen videreføres helt frem til Mjøsas bredder, med kanal og
vannspeil i Strandparken og utvidet parkdrag syd for Basarene. 1800-tallsbyen får en raus åpning mot vannet.

3. Strandparken og strandlinjene

Strandparken er sentrumsparken på Hamar, med opparbeidede leke- og rekreasjonsområder og frodig vegetasjon. Den lange
og smale formen, som en «tynnpark», gjør at den er lett å bruke og fungerer som en grønn korridor gjennom sentrum. Parken
følger 1800-tallets buede strandlinje med den eksisterende jernbanetraseen. Strandparken bevares og forlenges, og Hamars
strandlinjer innlemmes i 2000-tallets nye byplan.

4. Mjøspromenaden

Hamars promenade langs vannkanten skal gjenopprettes. Tidligere var det en sammenhengende promenade langs Mjøsa fra
jernbanestasjonen til Domkirkeodden. Byggingen av kulverten kan kombineres med bygging av den nye «Mjøspromenaden».
Promenaden får et øvre flomsikkert nivå med utsikt og et nedre nivå, som tåler oversvømmelser, med nærkontakt med vannet.