Solhøgda

 • Sted

  Solhøgda, Lillehammer

 • År

  2016-2018

 • Prosjekt

  Boligutbygging

 • Størrelse

  11 mål

 • Oppdragsgiver

  Veidekke

 • Arkitekt

  HBA Arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Solhøgda

SOLHØGDA

Solhøgda ligger på et høydedrag som omgir Lillehammer sentrum. Det vil bli utbygging av to leilighetsbygg på området. Områdets beliggenhet utgjør en viktig komponent i det store landskapsrommet, spesielt i forhold til silhuetten den utgjør for omkringliggende områder.

UTAREALER

Det opparbeides solrike uteplasser i tilknytning til leilighetene på inngangsnivå som skal sikre godt bomiljø. Det anlegges gangporter fra alle private uteplasser. Uteplassene utformes som beplantede terrasser som skjermes fra fellesområdet ved nivåforskjell eller ved en beplantet skjerm eller hekk. Det opparbeides to lekeplasser på til sammen 170 m². Det er totalt 20 parkeringsplasser utendørs, 10 per bygg. Adkomstveiene følger stigningen i terrenget og parkeringsarealene er plassert slik at de tilpasses terrengets lengderetning.

TERRENG

Solhøgdavegen har slak stigning opp mot den foreslåtte bebyggelsen, byggene er plassert på et flatt parti på høydedraget og strekker seg mellom sørvest og nordøst. Området avgrenses av en bratt skrent i nord. På toppen av høydedraget er et potensiale for god utsikt mot nordvest, dette begrenses imidlertid av tett vegetasjon langs skrenten i nord. Beliggenheten gir gode solforhold på området.

VEGETASJON

Eksisterende vegetasjon preges av middels til lav bonitet og furuskog med innslag av løvtrær og lyng. Gårdsrommet fremstår som frodig og variert gjennom hele året, med hardfør plantebruk tilpasset lokalklimatiske forhold. Det er lagt opp til en vegetasjon med utgangspunkt i stedegne arter og reetablering av skogbunn i områdets ytterkanter. I sentrale deler av området og i tilknytning til innganger kan vegetasjonen opparbeides med et mer parkmessig preg og blomstrende planter. I øst er det regulert en hensynssone hvor eksisterende skog skal bevares og skjøttes slik at den har en skjermende effekt mot øst. Det legges opp til å ta vare på enkeltstående furutrær. Terreng og adkomst tilpasses eksisterende situasjon slik at vegetasjon bevares.